Foreningens vedtægter

Vedtægter for Mern ungdoms og Idrætsforening

§ 1

Foreningens navn er Mern ungdoms- og Idrætsforening. Foreningen er hjemmehørende i Vordingborg Kommune

§ 2

Foreningens formål er at arrangere forskellige former for idræt, samt på et bredt grundlag, at arbejde til gavn for de unges udnyttelse af fritiden.

§ 3

Foreningen er medlem af DGI og DIF og som sådan undergivet disses vedtægter og bestemmelser.

§  4

Som medlem af foreningen kan optages alle, som har interesse for foreningens arbejde. Forældre til aktive medlemmer under 16 år skal være medlem af foreningen.

§ 5

Ethvert medlem har krav på, at få udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter ved indmeldelsen eller ved første indbetaling af kontingent. Som medlem er man pligtig til at betale det af bestyrelsen fastsatte kontingent.

Ethvert medlem kan eksluderes, såfremt det står i kontingentrestance eller såfremt vedkommende udviser usømmelig optræden. Enhver eksklusion kan bringes op på foreningens næstfølgende ordinære generalforsamling.

§ 5a

Det er foreningens holdning, at brug af euforiserende stoffer ikke på nogen måde harmonerer med Mern UIF.

Derfor vil vi gennem information og dialog, deltage i arbejdet for at mindske brugen af euforiserende stoffer i lokalområdet og på denne måde, forsøge at præge vore medlemmer i den rigtige retning.

Enhver som er medlem af Mern Ungdoms og Idrætsforening eller med anden relevant tilknytning i øvrigt;

 •  der anvender euforiserende stoffer på foreningens område
 •  møder påvirket til træning eller ved arrangementer på stadionområdet i øvrigt, får ved:
 1. tilfælde: Karantæne på 3 måneder, mens sagen behandles.
 2. tilfælde: ekskludering fra foreningen på ubestemt tid
 • der sælger euforiserende stoffer på foreningens område, vil øjeblikkeligt blive ekskluderet af foreningen

§6

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Denne afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Foreningens regnskab forløber fra den 1. januar ti den 31.december.

Generalforsamlingen skal indvarsles mindst 14 dage før den afholdes. Indvarslingen skal finde sted gennem annoncering i de lokale distriktsblade, gennem klubbladet, såfremt et sådant findes og gennem opslag i klubhuset.

Regnskabet kan 5 dage før generalforsamlingen afhentes hos kasseren.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til foreningens formand i anbefalet brev senest 7 dage før dennes afholdelse eller afleveres personligt til formanden.

Generalforsamlingen skal mindst indeholde:

 1. valg af dirigent og 2 stemmetællere.
 2. formandens beretning
 3. udvalgenes beretninger
 4. fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. valg ifølge vedtægterne
 6. drøftelse af evt indkomne forslag
 7. eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer, der er fremmødt til denne. Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen, såfremt de ikke er i kontingentrestance. Kun medlemmer over 16 år har stemmeret. Alle beslutninger kan vedtages ved simpelt flertal.

Dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer.

Den på generalforsamlingen valgte kasserer varetager regnskabs- og formueforhold med den valgte bestyrelse som ansvarlig.

§ 7

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

Foreningens formand en kasserer vælges på generalforsamlingen. Formanden for et år og kasseren for 2 år ad gangen.

Hvis formanden vælger at træde ud af bestyrelsen før tid tager næstformanden formandsposten indtil næste generalforsamling. Ellers skal der afholdes ekstra ordinær generalforsamling.

Øvrige medlemmer vælges med 2 medlemmer på lige årstal og 3 på ulige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær og vælger udvalgsformænd for nedenstående udvalg:

 • badminton
 • fodbold
 • gymnastik
 • håndbold

Der kan til enhver tid nedsættes eventuelt øvrige udvalg. Desuden vælges der 2 suppleanter for et år ad gangen.

Endvidere vælges der 2 revisorer og en revisorsuppleant, der afgår med et medlem hvert år.

Alle forslag til personvalg til bestyrelsen skal være skriftelige, ligesom alle afstemninger om personvalg.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller såfremt 20 medlemmer fremsætter begrundet og skriftelig anmodning herom.

Denne skal indvarsles med mindst 14 dages varsel ved annoncering som nævnt i §6

§ 9

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 2/3 af denne er fremmødt. Heraf skal formanden eller næstformanden være til stede.

Over bestyrelsens handlinger føres en protokol.

 § 10

Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen og opkræves efter aftale med de enkelte aktivitetsudvalg.

§ 11

Bestyrelsen kan ikke bortsælge, pantsætte o.lign. foreningens aktiviteter, uden der forinden er truffet beslutning herom på en generalforsamling.

Såvel formand som næstformand og kasserer, skal af hensyn til tegningen af foreningen, være personlige myndige og tegner foreningen i det daglige.

§ 12

Foreningen kan kun opløses på en særlig dertil indkaldt generalforsamling.

På denne generalforsamling skal mindst 2/3 af foreningens medlemmer være til stede og mindst 3/4 af disse skal stemme for en opløsning af foreningen.

Ved en eventuel opløsning skal foreningens eventuelle overskud, der er opstået ved deltagerbetaling ved foreningens virksomhed, tilfalde almennyttige formål i Vordingborg Kommune, efter nærmere beslutning på generalforsamlingen.

Disse vedtægter træder i kraft februar 2008 og er vedtaget på generalforsamlingen d. 27 februar 2008. På generalforsamlingen en 28. februar 2013 er § 7 ændret  og den tidligere §8 udgået, begge ændringer med virkning fra med virkning fra 2014.

Malene Hansen               Rikke Kure

Berit Christiansen            Marianne Jørgensen

Michael Røn Petersen       Kasper Larsen

Kim Petersen                  Janus Lønstrøm

Jens Petersen